Selected Publications

1Jiao Yang, Renpeng Guo, Hua Wang, Xiaoying Ye, Zhongcheng Zhou, Jiameng Dan, Haiying Wang, Peng Gong, Wei Deng, Yu Yin, ShiQing Mao, Lingbo Wang, Junjun Ding, Jinsong Li, David L. Keefe, Meelad M. Dawlaty, Jianlong Wang, GuoLiang Xu, Lin Liu. Tet Enzymes Regulate Telomere Maintenance and Chromosomal Stability of Mouse ESCs, Cell Reports. 2016 May 24;15(8):1809-21. (IF: 7.87)  [2018-10-08][PDF]


2Junjun Ding, Xin Huang, Ningyi Shao, Hongwei Zhou, Dung-Fang Lee, Francesco Faiola, Miguel Fidalgo, Diana Guallar, Arven Saunders, Pavel V. Shliaha, Hailong Wang, Avinash Waghray, Dmitri Papatsenko, Carlos Sánchez-Priego, Dan Li, Ye Yuan, Ihor R. Lemischka, Li Shen, Kevin Kelley, Haiteng Deng, Xiaohua Shen, and Jianlong Wang. Tex10 Coordinates Epigenetic Control of Super-Enhancer Activity in Pluripotency and Reprogramming, Cell Stem Cell. 2015 Jun 4;16(6):653- 68. (IF: 23.394)  [2018-10-08][PDF]


3Yael Costa*, Junjun Ding* (co-first author), Thorold W. Theunissen*, Francesco Faiola*, Timothy A. Hore, Pavel V. Shliaha, Miguel Fidalgo, Arven Saunders, Moyra Lawrence, Sabine Dietmann, Satyabrata Das, Dana N. Levasseur, Zhe Li, Mingjiang Xu, Wolf Reik, Jose´C. R. Silva & Jianlong Wang. NANOG-dependent function of TET1 and TET2 in establishment of pluripotency, Nature. 2013 Mar 21;495(7441):370-4. (IF: 40.137)  [2018-10-08][PDF]


4Miguel Fidalgo, Francesco Faiola, Carlos-Filipe Pereira, Junjun Ding, Arven Saunders, Julian Gingold, Christoph Schaniel, Ihor R. Lemischka, JoséC. R. Silva, and Jianlong Wang. Zfp281 mediates Nanog autorepression through recruitment of the NuRD complex and inhibits somatic cell reprogramming, Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):16202-7. (IF: 9.661)  [2018-10-08][PDF]


5Junjun Ding, Huilei Xu, Francesco Faiola, Avi Ma'ayan, Jianlong Wang. Oct4 links multiple epigenetic pathways to the pluripotency network, Cell Research. 2012 Jan;22(1):155-67(IF: 15.606)  [2018-10-08][PDF]


6Yen-Sin Ang, Su-Yi Tsai, Dung-Fang Lee, Jonathan Monk, Jie Su, Kajan Ratnakumar, Junjun Ding, Yongchao Ge, Henia Darr, Betty Chang, Jianlong Wang, Michael Rendl, Emily Bernstein, Christoph Schaniel and Ihor R. Lemischkar. Wdr5 Mediates Self-Renewal and Reprogramming via the Embryonic Stem Cell Core Transcriptional Network, Cell. 2011, Volume 145, Issue 2, 15 April 2011, Pages 183-197. (IF: 30.410)  [2018-10-08][PDF]


7Gang Chang, Yi-Liang Miao, Yu Zhang, Sheng Liu, Zhaohui Kou, Junjun Ding, Da-Yuan Chen, Qing-Yuan Sun, Shaorong Gao. Linking incomplete reprogramming to the improved pluripotency of murine embryonal carcinoma cellderived pluripotent stem cells, PLoS One. 2010 Apr 26;5(4):e10320. (IF: 2.806)  [2018-10-08][PDF]


8Junjun Ding, Yuanbiao Guo, Sheng Liu, Yujuan Yan, Gang Chang, Zhaohui Kou, Yu Zhang, Ying Jiang, Fuchu He, Shaorong Gao and Jianli Sang. ES Cells Derived from Somatic Cloned and Fertilized Blastocysts are Post- transcriptionally Indistinguishable: a MicroRNA and Protein Profiles Comparison, Proteomics. 2009 May; 9(10):2711-21. (IF: 4.041)  [2018-10-08][PDF]


9Ding Jun-Jun, Guo Chen-Ying, Cai Qi-Liang, Lin Ya-Hui, Wang Heng. In vivo expression of green fluorescent protein gene and immunogenicity of ES312 vaccine both mediated by starburst polyamidoamine dendrimers, Acta Academiae Medicinae Sinicae, 2005 March; Vol.27 (4): 499-503  [2018-10-08][PDF]