Selected Publications

1

Arven Saunders, Xin Huang, Miguel Fidalgo, Michael H. Reimer Jr., Francesco Faiola, Junjun Ding, Carlos SánchezPriego, Diana Guallar, Carmen Sáenz, Dan Li, Jianlong Wang. The SIN3A/HDAC Corepressor Complex Functionally Cooperates with NANOG to Promote Pluripotency, Cell Reports. 2017 Feb 14;18(7):1713-1726. (IF: 8.282)

[2017-02-14][PDF]

2

Miguel Fidalgo, Xin Huang, Diana Guallar, Carlos Sanchez-Priego, Victor Julian Valdes, Arven Saunders, Junjun Ding, Wen-Shu Wu, Carlos Clave, Jianlong Wang. Zfp281 Coordinates Opposing Functions of Tet1 and Tet2 in Pluripotent States, Cell Stem Cell. 2016 Jun 21. (IF: 23.394)

[2016-07-21][PDF]

3

Jiao Yang, Renpeng Guo, Hua Wang, Xiaoying Ye, Zhongcheng Zhou, Jiameng Dan, Haiying Wang, Peng Gong, Wei Deng, Yu Yin, ShiQing Mao, Lingbo Wang, Junjun Ding, Jinsong Li, David L. Keefe, Meelad M. Dawlaty, Jianlong Wang, GuoLiang Xu, Lin Liu. Tet Enzymes Regulate Telomere Maintenance and Chromosomal Stability of Mouse ESCs,Cell Reports. 2016 May 24;15(8):1809-21. (IF: 7.87)

[2016-05-24][PDF]

4

Junjun Ding, Xin Huang, Ningyi Shao, Hongwei Zhou, Dung-Fang Lee, Francesco Faiola, Miguel Fidalgo, Diana Guallar, Arven Saunders, Pavel V. Shliaha, Hailong Wang, Avinash Waghray, Dmitri Papatsenko, Carlos Sánchez-Priego, Dan Li, Ye Yuan, Ihor R. Lemischka, Li Shen, Kevin Kelley, Haiteng Deng, Xiaohua Shen, and Jianlong Wang. Tex10 Coordinates Epigenetic Control of Super-Enhancer Activity in Pluripotency and Reprogramming, Cell Stem Cell. 2015 Jun 4;16(6):653- 68. (IF: 23.39[2015-06-04][PDF]


5

Yael Costa*, Junjun Ding* (co-first author), Thorold W. Theunissen*, Francesco Faiola*, Timothy A. Hore, Pavel V. Shliaha, Miguel Fidalgo, Arven Saunders, Moyra Lawrence, Sabine Dietmann, Satyabrata Das, Dana N. Levasseur, Zhe Li, Mingjiang Xu, Wolf Reik, Jose´C. R. Silva & Jianlong Wang. NANOG-dependent function of TET1 and TET2 in establishment of pluripotency, Nature. 2013 Mar 21;495(7441):370-4. (IF: 40.137)

[2013-05-21][PDF]

6

Miguel Fidalgo, Francesco Faiola, Carlos-Filipe Pereira, Junjun Ding, Arven Saunders, Julian Gingold, Christoph Schaniel, Ihor R. Lemischka, JoséC. R. Silva, and Jianlong Wang. Zfp281 mediates Nanog autorepression through recruitment of the NuRD complex and inhibits somatic cell reprogramming, Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):16202-7. (IF: 9.661)

[2012-10-02][PDF]

7

Junjun Ding, Huilei Xu, Francesco Faiola, Avi Ma'ayan, Jianlong Wang. Oct4 links multiple epigenetic pathways to the pluripotency network, Cell Research. 2012 Jan;22(1):155-67(IF: 15.606)

[2012-01-22][PDF]

8

Yen-Sin Ang, Su-Yi Tsai, Dung-Fang Lee, Jonathan Monk, Jie Su, Kajan Ratnakumar, Junjun Ding, Yongchao Ge, Henia Darr, Betty Chang, Jianlong Wang, Michael Rendl, Emily Bernstein, Christoph Schaniel and Ihor R. Lemischkar. Wdr5 Mediates Self-Renewal and Reprogramming via the Embryonic Stem Cell Core Transcriptional Network, Cell. 2011, Volume 145, Issue 2, 15 April 2011, Pages 183-197. (IF: 30.410)

[2011-04-15][PDF]

9

Gang Chang, Yi-Liang Miao, Yu Zhang, Sheng Liu, Zhaohui Kou, Junjun Ding, Da-Yuan Chen, Qing-Yuan Sun, Shaorong Gao. Linking incomplete reprogramming to the improved pluripotency of murine embryonal carcinoma cellderived pluripotent stem cells, PLoS One. 2010 Apr 26;5(4):e10320. (IF: 2.806)

[2010-04-26][PDF]

10

Junjun Ding, Yuanbiao Guo, Sheng Liu, Yujuan Yan, Gang Chang, Zhaohui Kou, Yu Zhang, Ying Jiang, Fuchu He, Shaorong Gao and Jianli Sang. ES Cells Derived from Somatic Cloned and Fertilized Blastocysts are Post- transcriptionally Indistinguishable: a MicroRNA and Protein Profiles Comparison, Proteomics. 2009 May; 9(10):2711-21. (IF: 4.041)

[2009-05-09][PDF]