Selected Publications

1

Xinyi Liu*, Shaoshuai Jiang*, Lin Ma, Jiale Qu, Longying Zhao, Xing Zhu, Junjun Ding* (Corresponding author). Time-dependent effect of 1,6-hexanediol on biomolecular condensates and 3D chromatin organization. Genome Biol. 2021 Aug 17;22(1):230. (IF: 13.580)

[2021-08-17][PDF]

2

Jia Wang*, Haopeng Yu*, Qian Ma*, Pengguihang Zeng, Danya Wu, Yingping Hou, Xinyi Liu, Lumeng Jia, Jun Sun, Yilong Chen, D. Guallar, M. Fidalgo, Jiahao Chen, Yangyinhui Yu, S. Jiang, F. Li, C. Zhao, X. Huang, J. Wang, C. Li, Y. Sun, X. Zeng, W. Zhang, Y. Miao, Junjun Ding# (Corresponding author). Phase separation of OCT4 controls TAD reorganization to promote cell fate transitions. Cell Stem Cell. 2021 May 25(IF: 23.394, Cover article)

[2021-05-25][PDF]


3

Mingsen Li, Huaxing Huang, Lingyu Li, Chenxi He, Liqiong Zhu, Huizhen Guo, Li Wang, Jiafeng Liu, Siqi Wu, Jingxin Liu, Tao Xu, Zhen Mao, Nan Cao, Kang Zhang, Fei Lan, Junjun Ding, Jin Yuan, Yizhi Liu#, Hong Ouyang#. Core transcription regulatory circuitry orchestrates corneal epithelial homeostasis. Nature Communicaitons. 2021 Jan 18;12(1):420.(IF: 11.878)

[2021-01-18][PDF]

4

Fuxi Li*, Yang Yi*, Yanyan Miao*, Wenyong Long, Teng Long, Siyun Chen, Weisheng Cheng, Changye Zou, Yueyuan Zheng, Xingui Wu, Junjun Ding, Kaiyu Zhu, Delin Chen, Qiongcong Xu, Jinkai Wang, Qing Liu, Feng Zhi, Jian Ren, Qi Cao# and Wei Zhao#. N6-Methyladenosine Modulates Nonsense-Mediated mRNA Decay in Human Glioblastoma. Cancer Research. 2019 Nov 15;79(22):5785-5798. (IF: 8.378)

[2019-11-15][PDF]

5

Xiaona Huang* Chao Wei* Fenjie Li* Lumeng Jia, Pengguihang Zeng, Jiahe Li, Jin Tan, Tuanfeng Sun, Shaoshuai Jiang, Jia Wang, Xiuxiao Tang, Qingquan Zhao, Bin Liu, Limin Rong, Cheng Li, and Junjun Ding# (Corresponding author). PCGF6 regulates stem cell pluripotency as a transcription activator via super-enhancer dependent chromatin interactions. Protein Cell. 2019 Oct;10(10):709-725. (IF: 10.164, Cover article)

[2019-10-10][PDF]

6

Li Fenjie, Ding Junjun# (Corresponding author). Sialylation is involved in cell fate decision during development, reprogramming and cancer progression, Protein Cell. 2018 Nov 26. (IF:10.164)

[2018-11-26][PDF]

7

Kun-Yong Kim*, Yoshiaki Tanaka*, Juan Su, Bilal Cakir, Yangfei Xiang, Benjamin Patterson, Junjun Ding, Y. Jung, J. Kim, E. Hysolli, H. Lee, R. Dajani, J. Kim, M. Zhong, J. Lee, David Skalnik, Jeong Mook Lim, Gareth J. Sullivan, Jianlong Wang & In-Hyun Park#. Uhrf1 regulates active transcriptional marks at bivalent domains in pluripotent stem cells through Setd1a, Nature Communicaitons. 2018 Jul 3;9(1):2583.(IF: 11.878)

[2018-07-03][PDF]

8

Songyan Han, Christopher Tan, Junjun Ding, Jianlong Wang, Avi Ma'ayan, Valerie Gouon-Evans#. Endothelial cells instruct liver specification of embryonic stem cell-derived endoderm through endothelial VEGFR2 signaling and endoderm epigenetic modifications, Stem Cell Research. 2018 Jul;30:163-170. doi: 10.1016/j.scr.2018.06.004. (IF: 3.929)

[2018-06-04][PDF]

9

Jia Wang*, Xingui Wu*, Chao Wei*, Xin Huang, Qian Ma, Xiaona Huang, F. Faiola, D. Guallar, M. Fidalgo, T. Huang, Di Peng, Li Chen, H. Yu, X. Li, J. Sun, X. Liu, X. Cai, X. Chen, L. Wang, J. Ren, Jianlong Wang#, Junjun Ding# (Corresponding author). YY1 Positively Regulates Transcription by Targeting Promoters and Super-Enhancers through the BAF Complex in Embryonic Stem Cells, Stem Cell Reports. 2018 March 1(IF: 7.338)

[2018-03-01][PDF]

10

Diana Guallar*, Xianju Bi*, Jose Angel Pardavila*, X. Huang, C. Saenz, X. Shi, H. Zhou, F. Faiola, Junjun Ding, P. H., F. Yang, Dan Li, C. S. Priego, A. Saunders, F. Pan, V. J. Valdes, K. Kelley, M. G. Blanco, L. Chen, H. Wang, J. Sheng, M. Xu, M., X. Shen & Jianlong Wang#. RNA-dependent chromatin targeting of TET2 for endogenous retrovirus control in pluripotent stem cells, Nature Genetics. 2018 Feb 26.(IF: 25.455)

[2018-02-06][PDF]